REGULAMIN

REGULAMIN TURNUSU ODCHUDZAJĄCEGO DLA DZIECI W KARPACZU 

1. Organizatorem turnusu odchudzającego jest Centrum Medyczne Karpacz S.A. z siedzibą w Karpaczu 58-540 przy ul. Myśliwskiej 13, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094508, NIP: 611-24- 26-842, o kapitale zakładowym w wysokości 902’490,00 zł, opłaconym w całości, zwana dalej Organizatorem.

2. Podstawą przyjęcia Uczestnika na turnus odchudzający jest zawarcie przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika z Organizatorem umowy – zgłoszenia uczestnictwa dziecka w obozie odchudzającym.

3. Każdy Uczestnik obozu odchudzającego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik obozu odchudzającego ma prawo do:

 • - bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na obozie,
 • -pracy szkoleniowej na zajęciach programowych prowadzonych zgodnie z zasadami metodycznymi i bezpieczeństwa oraz ramowym planem dnia,
 •  -wypoczynku po zajęciach zgodnie z planem obozu oraz ramowym planem dnia,
 • -korzystania ze wszystkich form zajęć przewidzianych planem obozu,
 • -świadczeń zdrowotnych i żywieniowych adekwatnych do potrzeb młodego organizmu,
 • -prywatności w sprawach osobistych i możliwości spełnienia praktyk religijnych,
 • -publicznego wyrażania swoich opinii i poglądów oraz zgłaszania się ze wszystkimi problemami do opiekunów, wychowawców i kierowników obozu.

5. Każdy Uczestnik obozu odchudzającego zobowiązany jest do:

 • -zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • -stosowania się do wewnętrznych regulaminów pobytu w miejscu pobytu na obozie, korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
 • -uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został z nich zwolniony przez wychowawcę lub lekarza,
 • -przestrzegania zaleceń dietetyka i stosowanie ustalonej diety,
 • -punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa ,
 • -stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika turnusu,
 • -zgłaszanie wychowawcy wszelkich objawów złego samopoczucia i innych niepokojących sytuacji,
 • -okazywania szacunku i kultury osobistej wobec innych osób,
 • -szanowania sprzętu i wyposażenia ośrodka,
 • -pomagania sobie wzajemnie w czasie zajęć programowych oraz we wszystkich okolicznościach tego wymagających ,
 • -dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom obozu,
 • -przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie życia i zdrowia innych – do natychmiastowego poinformowania o tym swoich opiekunów,
 • -przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00. W czasie trwania ciszy nocnej obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku i pokoi oraz przyjmowania w swoich pokojach innych uczestników obozu.

6. Uczestnikowi obozu odchudzającego zabrania się:

 • -korzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć obowiązkowych,
 • -samowolnego opuszczania terenu ośrodka i oddalania się od grupy bez wiedzy i zgody wychowawcy,
 • -spożywania posiłków, przekąsek nie ujętych w opracowanej przez dietetyka diecie,
 • -palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i halucynogennych (w tym narkotyków, dopalaczy, itp.),
 • -używania słów niecenzuralnych i wyrażeń obraźliwych,
 • -wprowadzania na teren ośrodka osób postronnych bez wiedzy i wyraźnego pozwolenia wychowawcy,
 •  -samodzielnego zażywania lekarstw, witamin oraz innych preparatów (suplementów diety).

7. Kontakt telefoniczny Uczestnika obozu odchudzającego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi osobami bliskimi nie może zakłócać zajęć przewidzianych w programie obozu. Korzystanie z telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych w sposób zakłócający porządek obozu odchudzającego uprawnia wychowawców do zatrzymania urządzenia na czas zajęć lub na czas do zakończenia pobytu na obozie, według uznania wychowawcy.

8. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnik obozu odchudzającego może zostać ukarany następującymi karami:

 • -naganą udzieloną przez wychowawcę,
 • -naganą udzieloną przez kierownika turnusu z jednoczesnym obligatoryjnym powiadomieniem rodziców/opiekunów Uczestnika,
 • -skreśleniem z listy uczestników obozu odchudzającego, skutkującym brakiem możliwości kontynuowania pobytu na obozie odchudzającym i koniecznością opuszczenia obozu przez Uczestnika,
 • -uniemożliwienie Uczestnikowi turnusu uczestnictwa w kolejnych turnusach odchudzających.

9. Zastosowanie przez Organizatora kary określonej powyżej w ust. 8 pkt c) może być zastosowane wobec Uczestnika w przypadku rażącego naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu bądź też powtarzających się co najmniej dwukrotnie naruszeń postanowień Regulaminu, zwłaszcza w sytuacji, gdy poprzez swoje zachowanie Uczestnik obozu odchudzającego utrudnia prowadzenie zajęć na obozie odchudzającym, dezorganizuje pobyt innym uczestnikom obozu bądź też zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych uczestników obozu.

 
 
10. O zastosowaniu wobec Uczestnika obozu odchudzającego jednej z kar wskazanych powyżej w ust. 9 Regulaminu Organizator ma prawo powiadomić rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika w formie pisemnej, emailowej lub telefonicznej.
 
11.Niszczenie mienia będącego własnością ośrodka wypoczynkowego lub innych uczestników obozu odchudzającego na skutek zamierzonego działania będzie prowadzić do konsekwencji finansowych. Odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika obozu ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do pokrycia wynikających z nich strat materialnych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia szkody.
 
12. O fakcie wyrządzenia szkody przez Uczestnika obozu odchudzającego, jego Organizator może powiadomić jego rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej, emailowej lub telefonicznej.
 
 
13. Organizator, kadra wychowawcza i kierownictwo obozu odchudzającego nie odpowiada za straty związane z zagubieniem lub kradzieżą pieniędzy oraz innych rzeczy wartościowych Uczestnika obozu, które nie zostały przekazane w depozyt do wychowawcy.
 
 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez Uczestnika obozu odchudzającego leków lub suplementów diety nie wpisanych do karty kwalifikacyjnej i nie uzgodnionych z wychowawcą co do zakresu ich stosowania.
 
15. W przypadku stwierdzenia przypadku straty materialnej na skutek kradzieży organizator obozu odchudzającego ma prawo do wezwania Policji w celu dokonania stosownych czynności służbowych i sprawdzających.
 
16. Uczestnik obozu odchudzającego może być oddany czasowo pod opiekę rodziców/ opiekunów prawnych na ich pisemny wniosek, określający datę nieobecności Uczestnika na obozie odchudzającym, czas jego nieobecności, osobę której powierza się bezpośrednią opiekę, kontakt do osób sprawujących opiekę nad Uczestnikiem w czasie jego nieobecności na obozie.
 
OŚWIADCZENIE
Akceptujemy Regulamin obozu odchudzającego dla dzieci, w razie naruszenia przez dziecko, pomimo kilkukrotnych upomnień ze strony wychowawców, postanowień niniejszego regulaminu zobowiązuje się do zabrania dziecka z obozu na własny koszt, bez możliwości zwrotu kosztów uczestnictwa.
 
………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ……………….…………………………………………………..
      (podpis uczestnika)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (data/ podpis rodziców lub opiekunów prawnych)